Flétnička

Pro školní rok 2022/2023 není doplňková řízená činnost flétnička.

Charakteristika:

Při hře na flétnu se snažíme o správné návyky (držení flétny, postavení těla při hraní, způsob dýchání a tvorby zvuku). Správné dýchání napomáhá i zdraví dětí. Základní snahou je, aby se děti cítily příjemně a přirozeně. Cílem je rozvoj sluchové představy, snaha o hezký zvuk nástroje, rozvíjí se artikulace, fantazie, tvořivost a schopnost hudebního vyjádření. Důležitou součástí aktivit jsou i rytmická cvičení, která napomáhají rozvoji nejen hudebních schopností, ale i logického uvažování a jsou součástí prevence proti specifickým poruchám učení.

Děti se učí zahrát několik základních tónů, většina dětí koncem roku zahraje 3-6 tónů, některé z nich zahrají i jednoduchou písničku. Seznamujeme děti s notovou osnovou a notami, ale netrváme na tom, aby se je učili, spíše jde o první seznámení se zápisem hudby.

Děti se učí správnému dýchání a také získávají základy hraní, na něž budou moci kdykoliv navázat.

Cíle:

 • Seznámení s flétnou
 • Správné držení flétny a postoj při hraní
 • Správná poloha a uvolnění prstů
 • Hudebními hrami podpořit zájem o flétnu
 • Seznámení se základními hudebními pojmy
 • Správná tvorba zvuku
 • Schopnost udržet jednoduchý rytmus
 • Naučit se tóny g1, a1, h1
 • Střídání tónu a pomlky
 • Zlepšit dýchání
 • Střídání tónů
 • Zdokonalení jemné motoriky
 • Podpora fantazie – vlastní tvorba
 • Seznámení s délkou not
 • Podpořit schopnost rytmizace
 • První písničky

Výstupy:

 • Správné držení flétny, poloha rukou, prsty do „brýlí“, flétna u dolního rtu, uvolnění
 • Pohyb prstů po flétně
 • Plynulý regulovaný výdech
 • Správné nasazení tónu
 • Schopnost rytmizovat písně
 • Nadechování se do břicha
 • Dodržení délky tónů
 • Rozpoznání notového zápisu
 • Hra tónů g1, h1, a1, případně c2, d2
 • Střídání tónů
 • Klidné vyrovnané dýchání při hře
 • Rozvoj rytmického cítění
 • Rozvoj zdravého dýchání
 • Rozvoj kreativity a fantazie, vyjádření se hudbou
 • Schopnost zesílit a zeslabit tóny
 • Střídání tónů a pomlky
 • Reprodukce jednoduchého rytmu
 • Hra prvních písní
 • Vytvoření pozitivního vztahu k hudbě
 • Rozvoj sluchové představy
 • Vytvoření dobrého základu pro hru na flétnu

Činnosti:

 • První seznámení s flétnou, s držením flétny, tvorbou zvuku
 • Tvorba prvních „netónových“ zvuků
 • Zvukové a dechové hry
 • Flétnová řeč – slovní hříčky pro správnou tvorbu zvuku
 • Hra Na telefon
 • Seznámení s houslovým klíčem, notovou osnovou, notou, pomlkou, taktem
 • Hry pro zlepšení jemné motoriky
 • Rytmické hry
 • Dechová cvičení na židli, vleže, na jedné noze
 • Nádech do břicha, s pocitem zívání, chodidly
 • Učení se prvních tónů
 • Správné nasazení a ukončení tónu
 • Cvičení s celými notami a pomlkami
 • Zpěv a hraní prvních písní
 • Vlastní tvorba dětí, na zadané téma (vítr, déšť, bouřka, radost, apod.) i volná
 • Nácvik zesilování a zeslabování
 • Rozpočítadla
 • Další tóny a písničky