1. Integrovaný blok

 

JÁ A MOJI KAMARÁDI V POHÁDCE SE MÁME RÁDI

            

Časový rozvrh : přibližně 4 týdny

 

Činnostní charakteristika:

Naší hlavní snahou v tomto období bude vytvořit dítěti příjemné a kamarádské prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně. Pomoci jim přirozeně a nenásilně se odpoutat od rodičů, vést je k samostatnosti. Zaujmout je tak, aby pobyt v MŠ byl pro ně radostný, plný nových podnětů, zážitků a her.

Děti budou poznávat své „pohádkové“ třídy a všechny prostory, které k nim patří, seznamovat se s hračkami.

V rámci vzdělávací nabídky bude využito různých her pohybových, námětových, hudebních a dramatických činností, maňáskové scénky, divadlo a další.

Důležitou součástí tohoto bloku bude i poznání nových kamarádů a všech ostatních, se kterými se děti budou setkávat a kteří o ně pečují.

 V této oblasti bude využito především seznamovacích her „Jak se jmenuješ?“…, námětových her „Na poštu“…, narozeninový kalendář,…Budeme si společně vytvářet piktogramy, různá označení koutků a pravidla jejich využívání. Navštívíme děti v dalších pohádkových třídách, kuchařky v kuchyni, seznámíme se se všemi, kteří se o nás starají.

Budeme poznávat okolí mateřské školy.Budeme si hrát na zahradě, zasportujeme si na hřišti, vydáme se kolem rybníka, řeky, k lesu. Prohlédneme si naše sousedy.

Naše záměry:

 • seznámíme děti s prostředím, do kterého přicházejí, naučíme je se v těchto prostorách pohybovat, naučíme se znát svoji značku, vnímat své místo ve třídě
 • naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne
 • budeme si osvojovat zásady našeho společného soužití, komunikace, vytvoříme si společná pravidla a budeme se je snažit dodržovat
 • povedeme děti ke vzájemné spolupráci, respektování jeden druhého, k samostatnému rozhodování a odpovědnosti, k ohleduplnosti, k vědomí, že každý má zde své místo, má práva i povinnosti
 • podpoříme rozvoj tvořivosti, fantazie a snahu dětí výtvarnými, hudebními, řečovými a jinými činnostmi vyjádřit své pocity a nálady bez zábran a ostychu, vyjádřit své potřeby
 • budeme pěstovat hygienické návyky a dbát na jejich upevňování
 • seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkého okolí
 • povedeme je k vnímání přírody a života v ní 

Závazné činnosti:

 • cestování Pohádkou – návštěvy v jednotlivých třídách
 • výlety do přírody a okolí MŠ
 • rodičovské schůzky

Doporučené činnosti:

 • divadlo v MŠ
 • společná výzdoba šatny – „kdo k nám patří“
 • olympiáda dvojic – mladší + starší (pomoc, podpora, spolupráce)