Školní projekty

LOGO-VRÁTKY DO POHÁDKY 

 Ve školním roce 2014 - 2015 získala naše mateřská škola finanční podporu na základě podaného projektu "Logo-vrátky do Pohádky"

Rozvojový program byl vyhlášen v Praze 29.8.2014, Č.j.: MSMT-2685/2014 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod názvem:

"Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015"

Na základě vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 v Praze 12. 1. 2015 č. j. MSMT-43452/2014, pod evidenčním číslem 521 byla pro naši MŠ schálena finanční podpora ve výši  60.000,- Kč.

Cíl programu a forma podpory

(1)       Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

(2)       Obecného cíle programu bude dosahováno zkvalitněním logopedické prevence v práci předškolního pedagoga a asistentů pedagoga pracujících u dětí s narušenou komunikační schopností, posilováním vzdělávacích a osobnostních kompetencí pedagogů a motivací ředitelů škol k zavádění logopedické prevence do všech vzdělávacích oblastí v mateřských školách a přípravných třídách základní školy.

Finanční podpora byla využita následujícím způsobem:

  • nákup pomůcek pro rozvoj jemné motoriky a motoriky mluvidel a specifických logopedických pomůcek (tyto pomůcky jsou užívány dětmi ve spontánních i řízených činnostech)
  • odborné školení pedagogických pracovníků v oblasti logopedické prevence
  • nákup odborné literatury

Do projektu byli zapojeni i rodiče a veřejnost prostřednictvím pravidelných akcí pro rodiče a děti (viz. fotogalerie)

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

         

Charakteristika:

Výchova ke zdraví se v předškolním vzdělávání uskutečňuje především v rámci vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo, vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Obsahem této vzdělávací oblasti je především zdravý fyzický vývoj dětí, rozvoj tělesné zdatnosti, podpora rozvoje pohybových a manipulačních dovedností (motorika, lokomoce), sebeobsluha a podpora zdravých životních návyků a postojů.

 

Od školního roku 2012/2013 jsou do RVP PV doplněny konkretizované očekávané výstupy, které uvedené oblasti upřesňují. Vzhledem k charakteru předškolního vzdělávání se však podpora zdraví prolíná celým vzdělávacím procesem prostřednictvím každodenních aktivit. Právě v rané fázi vzdělávání dochází k vytváření a upevňování základních postojů a návyků v oblasti zdraví. Děti v předškolním věku se učí především nápodobou, proto je důležitá role pedagoga, jehož názory a postoje v průběhu docházky do mateřské školy dítě ovlivňují a formují, stejně jako role rodičů, kteří jsou přirozeným vzorem dítěte.

Důvodem vzniku tohoto projektu je mimo jiné, neradostná prognóza stoupající obezity v dětském věku. Ze statistických dat vyplynulo, že první znatelný nárůst obezity se projevuje již u 6letých dětí. Právě proto projekt míří do naší mateřské školy. Je totiž prokázáno, že předškolní věk je nejvhodnějším obdobím k seznámení dítěte se zásadami zdravé výživy, přičemž toto období často určuje celoživotní návyky nejenom ve stravování. Mezi elementární příčiny dětské obezity patří nevhodná strava a nedostatek pohybu. Hmotnost dítěte mohou ovlivnit také i případné dědičné či hormonální poruchy. Obezita je také spojována s významným vzestupem nemocnosti.

 Aby byl celý projekt úspěšný, nezaměřuje se pouze na děti, ale zapojuje i rodiče, školní jídelnu a pedagogy v mateřské škole.

 

Projekt je rozpracován do těchto dílčích projektů:

  • Celé Česko čte dětem

  • Zahrada jako přírodní učebna

  • Prevence sociálně patologických jevů v předškolním vzdělávání

 

      DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ   

    Projekt zaměřený na inkluzi

Charakteristika:

Inkluze znamená vytvoření takového prostředí ve třídě, které vítá a oceňuje odlišnosti. Inkluze popírá vylučování některých lidí ze společnosti, jakékoli předsudky a diskriminaci. Naši úkolem je vybudovat společenství pečující o všechny a otevřené všem, prostředí, kde už děti se speciálními potřebami nejsou jiné, protože každé z nich má svou cenu.

 

V naší mateřské škole vytváříme společenství, které si váží dětí s postižením a pomáhá jim, aby se cítili jistě a aby věděli, že ostatní přijímají je samé i jejich projevy.

Klademe důraz na solidaritu, pospolitost, na spolupráci a vzájemnou pomoc, na spoluúčast na vlastním rozvoji, na autonomní učení, sebeřízení.

Smyslem naší školy je bourat zbytečné sociální bariery ve společném integrujícím výchovném prostředí a dopřát všem dětem vzdělání, které bude naplňovat právě jejich individuální potřeby.

K plánování využíváme teotie H. Gardnera o mnohočetných inteligencích sestavených do tabulky /viz příloha/. Nabízíme hry a činnosti ze všech typů inteligencí, abychom oslovili každé dítě vzhledem k jeho individualitě.

Inkluzi naplňujeme pomocí dílčích projektů:

  • Logohrátky

  • Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

  • Integrace

  • Multikulturní výchova