Šikulka

 

Charakteristika:

Doplňková činnost je určena  pro děti ve věku 4-6 let a probíhá vždy jednou za dva týdny. Náplní této doplňkové činnosti jsou výtvarné a pracovní činnosti, přizpůsobené této věkové skupině. V průběhu školního roku se děti seznámí s různým výtvarným a pracovním materiálem,  běžným i netradičním (nejrůznější přírodniny, potraviny, textilie, recykláty…),a také s výtvarnými technikami (akvarel, malba temperovou barvou, kresba pastelem, voskovkou, křídou, tuží, kresba na textil, frotáž, kuličkování, modelování, relaxační kresba při hudbě…). Pro jednotlivé činnosti využijeme výtvarný atelier a v jarních měsících také školní zahradu. Dětské výtvory jsou průběžně umísťovány na dekorační síti před výtvarným atelierem.

 

Záměry:

 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Rozvoj a zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky (koordinace ruky a oka)
 • Osvojení si některých poznatků, které předcházejí psaní, rozvoj zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné)
 • Rozvoj tvořivosti (tvořivého sebevyjádření)
 • Rozvoj kultivace estetického vnímání
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Rozvoj estetického vkusu
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

Výstupy:

 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s drobnými pomůckami, grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou..)
 • Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy)
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných)
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky (výtvarně)
 • Spolupracovat s ostatními
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat

 

Nabídka činností:

 

- práce s netradičním pracovním a výtvarným materiálem (přírodniny, textilie, potraviny, recykláty..)

Výtvarné techniky:

- akvarel

- malba temperovou barvou

- kresba pastelem, voskovkou, křídou, tuží

- kresba na textil

- frotáž

- kuličkování

- modelování

- relaxační kresba při hudbě

- experimenty s barvami…

 

paní učitelka Bc. Lucie Burianová, Bc. Karolína Vodáková