Metoda dobrého startu

Charakteristika:

Metoda Dobrého startu se úspěšně podílí na rozvoji motorických dovedností i rozvoji smyslového vnímání. Má pozitivní účinky a velký vliv na celkový rozvoj dětí s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.

Využitím programu MDS je všestranné, u dětí s dobrou vývojovou úrovní harmonizuje spojení psychiky a motorikou, u dětí s odchylkou psychomotorického vývoje pozitivně ovlivňuje nepravidelně se rozvíjející funkce. Vývoj i experimentální ověřování probíhá v řadě evropských zemí již 50 let. Současná česká verze, upravená Swierkoszovou (1998), v sobě spojuje nejen teoretická východiska, ale i dlouholeté poradenské zkušenosti autorky. Je to metoda pro předškolní děti a pro děti s odloženou školní docházkou, využívá se také v prvních ročníku ZŠ. U dětí rozvíjí řeč, vnímání, grafomotoriku, slouží k nácviku jednotlivých písmen abecedy. Vše probíhá pomocí hry a dítě si ani neuvědomuje, že nacvičuje jednotlivé cviky písmena. Slouží k nastartování triálu - psaní, čtení, počítání. Tím, že u dětí rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, rytmus, řeč a grafomotoriku, předchází u dětí možné dyslexii, dysgrafii a dysortografii. MDS tvoří 25 lekcí, z nichž každá je postavena na lidové písni, která v různých podobách prolíná celou lekci. Rytmu, melodií, slovům písně odpovídající pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

 • Metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech jeho   aspektech, a to v součinnosti se sférou emocionálně - motivační a sociální
 • Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoje aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce
 • Osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní, je vhodná pro použití v poslední třídě MŠ nebo po nástupu do 1. třídy základní školy, je určena dětem ve věku 5 – 12 let;
 • Efektivně se využívá u dětí s odkladem školní docházky
 • Splňuje nároky na práci s dětmi s diagnózou specifické poruchy učení
 • Zahrnuje posilování jazykových schopností, cvičení zraková, sluchová, pohybová, pohybově akustická a cvičení v kombinaci píseň – pohyb – grafický vzor
 • Napomáhá dětem úspěšně zahájit školní docházku.

 

Struktura lekce je členěna do sedmi částí:

 1. Zahájení: vytvoření přátelské atmosféry
 2. Posílení jazykových verbálních i neverbálních dovedností - seznámení dětí s textem písně
 3. Specifická cvičení zaměřená na stimulaci zrakové, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace 
 4. Pohybová cvičení, nácvik soustředění
 5.  Píseň spojená s pohybem
 6.  Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem
 7.  Závěr: podněcování dětí k samostatnému hodnocení jednotlivých činností (podpora rozvoje sebehodnocení)

 

MDS bude probíhat vždy jednou týdně v dopoledních i odpoledních hodinách, podle rozdělení dětí do skupin. Doba jedné lekce je 45 minut.  

Jména pedagogů:

Vendula Moravová, Jana Skaláková, Daniela Šůnová, Yvona Soukupová, Romana Kinclová, Lucie Richterová

absolventky kurzu Metody dobrého startu pod vedením PhDr. Jany Swierkoszové