Kašpárek

Charakteristika:

Tvořivá dramatika (Dramatická výchova) : Jeden z pěti oborů estetické výchovy (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové / taneční), v němž se pracuje s prostředky a postupy divadelního umění.

Program doplňkové činnosti „Tvořivá dramatika“ je svým obsahem přizpůsoben dětem ve věku od 4 do 6 let. Probíhá jednou za čtrnáct dní v prostorách mateřské školy ve třídě U Rákosníčka od 15: 00 do 16: 00 hod. Doplňkovou činnost navštěvuje 15 dětí. Učitelky si vyzvedávají děti v jednotlivých třídách a po dokončení dramatických aktivit je odvádějí do třídy u Makové panenky.  Každá dramatická lekce začíná cvičením na pohybové uvolnění a rozehřátí, následují tematické celky motivované pohádkou, příběhem ze života, aktuálním děním v mateřské škole, kde děti objevují sebe a okolní svět pomocí různých dramatických metod a technik.  V každé lekci prozkoumáváme, poznáváme mezilidské vztahy, snažíme se pochopit různé životní situace, se  kterými se děti setkávají, dáváme dětem příležitost k sebevyjádření. Děti získávají jistotu sounáležitosti s druhými, zařazují se do společnosti, zbavují se zábran, přizpůsobují se, fungují ve společnosti kamarádů. Závěr lekce je většinou věnovaný zhodnocení společně stráveného odpoledne, relaxaci. Tvořivá dramatika tak dává příležitost k legitimnímu způsobu vyjádření citů, klade důraz na vztahy ve skupině, vede k samostatnému, osobitému myšlení, k jistotě kultivovaně vyjadřovat své pocity, myšlenky, postoje. Rozvíjí a obohacuje obrazotvornost, představivost fantazii, podporuje rozvoj tvořivosti. Tyto velké úkoly přirozeně vychází z principu dětské hry, vlastního prožitku, zkušenosti.

„Dramatická výchova je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Je to proces, který může, ale nemusí vyústit v produkt (představení). Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické." (Eva Machková: Úvod do studia dramatické výchovy, IPOS-ARTAMA, Praha 1998)

Záměry:

 • rozvíjení a posilování sebedůvěry, sebevyjádření
 • zaměření na sounáležitost, soucítění a soudržnost kolektivu
 • rozvíjení tvořivosti, tvořivého myšlení
 • získávání zkušeností na základě vlastního prožitku za pomocí hry v roli
 • rozšiřování slovní zásoby
 • rozvíjení komunikačních schopností a umění naslouchat druhému
 • uvolnění a odstranění zábran
 • rozvíjení paměti, vyjadřovacích schopností
 • rozvíjení fantazie, obrazotvornosti
 • podporovat citlivé vnímání dění kolem sebe (vcítit se, „obout si boty někoho jiného…“)

Očekávané výstupy:

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s učitelkou i s ostatními dětmi v kolektivu
 • získání sebedůvěry, sebevědomí
 • naslouchat druhému
 • pojmenovat většinu toho co nás obklopuje
 • naučit se krátký text
 • být tvořivý
 • aktivně řešit autentické situace
 • prožít si radost ze zvládnutého a poznaného

Nabídka činností:

 • vypravování na téma „moje oblíbená knížka“, pohádka, hračka, výlet…
 • poslech pohádek
 • pohybové a hudebně pohybové etudy
 • pantomima – hádanky
 • vytváření kostýmů
 • ilustrace pohádek
 • dramatizace krátkých, jednoduchých textů a předloh klasických i moderních pohádek
 • interpretace vázaná na předlohu
 • improvizace verbální i neverbální
 • vystupování dětí v mateřské škole, na základní škole, v domě seniorů při příležitostí Vánoc, Dne matek…