Doplňkové projekty ŠVP

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL: 

 • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • ZAHRADA JAKO PŘÍRODNÍ UČEBNA

 • PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

 • EKOŠKOLA

 • ZDRAVÁ ABECEDA

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM  

 

Charakteristika projektu:

Projekt „Celé Česko čte dětem“ vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

 

ZAHRADA JAKO PŘÍRODNÍ UČEBNA

 

Charakteristika projektu:

Žijeme v době, kdy naše děti tráví v přírodě o poznání méně času než naše generace a  generace našich rodičů a prarodičů. Je zřejmé, že pro vytvoření citlivého vztahu člověka k životnímu prostředí jsou příjemné zážitky z pobytu v přírodě velmi důležité. Vztah k přírodě a životnímu prostředí je potřeba u dětí rozvíjet a upevňovat, aby se nám podařilo vychovat citlivé a odpovědné bytosti, které si přírodního bohatství budou vážit. Předškolní věk je charakteristický svojí touhou po objevování a experimentování. Takové místo, které naplní jejich očekávání, kde budou moci rozvíjet svoji fantazii a představivost je právě školní zahrada. Jen v přímém kontaktu s přírodou děti poznají její rozmanitost a vzájemné vazby. V přírodě na základě vlastních zkušeností poznají, co to příroda vlastně je, jak ji chránit a proč.  Čím rozmanitější a pestřejší zahrada bude, tím budou bohatší zážitky a zkušenosti, které v ní děti získají.

Zahrada využívaná jako přírodní učebna je přírodě blízká, proměnlivá, originální, tvořivá a zábavná., Je to inspirativní prostředí, ve kterém se rozvíjí schopnosti, dovednosti, tvořivost a fantazie dětí. Taková zahrada se může stát místem pro pozorování, experimenty. Děti tady mohou pochopit přírodní děje, získávat řadu zručností a dovedností, ale i cvičit nebo relaxovat.

Cílem je proměna školní zahrady na přírodní učebnu, která bude dětem i veřejnosti poskytovat prostor pro prožitkové poznávání zákonitostí přírody, ale zároveň poskytne bezpečný a příjemný prostor pro relaxaci, pohyb a hru.

 

 

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Charakteristika projektu:

Sociálně patologické jevy jsou takové projevy chování, které se rozchází se sociální normou. Sociální norma tedy představuje žádoucí vzorec chování. S prvními sociálními normami se člověk poprvé seznamuje v rodině, která hraje podstatnou roli v životě každého jedince. Rodina je první společenská skupina, se kterou se dítě ve svém životě setkává. Zde dochází k formování mezilidských vztahů, hodnot, postojů, základům etiky, životního stylu, učení. Je to místo prvních sociálních kontaktů, kde si dítě formuje vztah k sobě samému, druhým lidem. Funkce rodiny má proto zásadní vliv na vývoj dítěte. Bohužel v dnešní době se čím dál častěji setkáváme s rodinami, kde tyto základní funkce, ať už ve větší či menší míře, selhávají.

Mateřská škola je první školní institucí na pouti dítěte za osvojením dalších důležitých sociálních norem v chování. Mateřská škola rodinnou výchovu podporuje, doplňuje, pomáhá rodičům se zorientovat v zásadách a formách, metodách podporujících zdravý životní styl. Předkládá jisté formy, prostředky efektivního vzdělávání, které vedou k poznávání a vytváření optimálních podmínek pro prevenci společensky nežádoucích jevů.

Se sociálně patologickými jevy v pravém slova smyslu se v mateřské škole můžeme setkat u rodičů. Jde například o intoleranci k jiné víře, národnosti, přesvědčení, asociální chování, agresivitu, agresi. U samotných dětí jde spíše o nežádoucí projevy chování, které se mohou ale v budoucnu rozvinout v projevy sociálně patologické nejčastěji např. šikanu, agresi, agresivitu.

Právě proto je předškolní období optimální pro položení základů k prevenci sociálně patologických jevů, k vytváření pozitivního sociálního chování a k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte.

 

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

 • VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

 • INTEGRACE

 • LOGOHRÁTKY

 • MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

 

 

V naší mateřské škole nám velmi záleží na vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Naší mateřskou školou prošlo již několik nadaných dětí, které dále pokračují na základní škole. Naši pedagogové si uvědomují rozdílnost a jedinečnost každého dítěte, proto je jejich snahou poskytnout dětem dostatečně rozvíjející prostředí pro uspokojení své přirozené touhy po objevování. Našim cílem je podporovat a podněcovat charakteristiky těchto dětí vytvářením vhodných nabídek a využíváním odpovídajících metod ve výchově.

 

Charakteristika projektu:

 • INDIVIDUÁLNÍ  - každá lidská bytost by měla mít možnost dosáhnout plného rozvoje své osobnosti.
 • SPOLEČENSKÝ - ačkoli se nadání týká jednotlivců, je také „národním bohatstvím“ a budoucnost každé společnosti závisí na rozvoji potenciálu její mladé generace. Žádná společnost si nemůže dovolit jej promarnit.

 

     / prof. Joan Friemenová: Gifted Childern Grown Up, London 2001/

Legislativa:

Problematika vzdělávání nadaných dětí je zakotvena ve vyhlášce č. 23/2005 sb.,o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

 

Zásadní význam pro otázku vzdělávání nadaných dětí má Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

 

INTEGRACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Charakteristika projektu

Projekt je určen k co nejlepšímu zařazení dítěte či dětí s postižením mezi intaktní děti a přijetí těchto dětí ostatními dětmi i učitelkami. V naší MŠ se obvykle jedná o individuální integraci. Projekt má poukázat na to, že správně vedená integrace bývá obohacením pro všechny zúčastněné. Děti s postižením se neizolují do nepřirozeného světa, ve kterém jsou pouze lidé s postižením. Intaktní děti se učí ohleduplnosti a pomoci potřebným. Pro učitele i zdravé děti jsou děti s postižením motivem k radosti z vlastního zdraví a schopností a ke zvládnutí vlastních, vzhledem k postižením malých problémů.

Úspěšná integrace má ovšem své podmínky a s těmi je třeba počítat dopředu. Projekt má poskytnout vhled do problematiky personálního a materiálního zajištění, spolupráce s rodiči, Speciálně pedagogickým centrem a ostatními organizacemi pomáhajícími dítěti a do tvorby individuálního vzdělávacího plánu.

 LOGOHRÁTKY  

 

Charakteristika projektu:

V současné době je velmi důležité věnovat maximální možnou péči prevenci logopedických vad. Je nutné v maximální možné míře rozvíjet ob­sahovou stránku řeči a spontánní řečový projev dítěte, aby si rozumělo a spolupracovalo s dět­mi i dospělými, pokud potřebuje samo, ale ta­ké když to potřebuje někdo jiný. Jde o zvyšo­vání řečové aktivity dítěte a samostatnosti při vyjadřování vlastních myšlenek a přizpůsobo­vání se pokynům a instrukcím od jiných osob. Zásadním požadavkem je, aby k tomu bylo dítě vedeno v souladu s etickými principy a za použi­tí rozvojového působení učitele, prostřednictvím obohacujících zážitků v prostředí běžného živo­ta.

V RÁMCI LOGOPEDICKÉ PREVENCE SLEDUJEME U DĚTÍ:

         Řeč není jen o správné výslovnosti. Souvisí s dalšími oblastmi vývoje dítěte – tělesného, emočního, rozumového i psychického.

 • Tělesný vývoj – pohyby dítěte se zdokonalují, jsou stále účelnější a závisí na vědomí. Dochází k rozvoji hrubé i jemné motoriky. Pro správnou výslovnost je důležitá motorika orofaciální oblasti. 
 • Vývoj poznávacích procesů:
  • Vnímání – vnímáním získáváme informace o okolním světě. Můžeme je rozdělit na zrakové, sluchové, čichové, taktilní a chuťové. Vnímáme také prostor a čas.
  • Paměť -  jde o schopnost vštípit si nové vjemy, uchovat je v paměti a podle potřeby si je vybavit. Prostředkem ke sdělení zapamatovaného je především řeč.
  • Fantazie –  v předškolním věku dochází k výraznému rozvíjené fantazie a to při všech činnostech a každodenních situacích.
  • Myšlení – předškolní věk je provázen významným pokrokem ve všech formách myšlení. Dítě ještě nechápe abstraktní pojmy. Pro pochopení jevu potřebuje názornou ukázku – praktickou nebo obrázky – doprovázenou slovním projevem. I zde je důležité, aby dítě mělo dostatečnou slovní zásobu aktivní i pasivní.
  • Chápání prostoru a času – dítě má svůj vlastní názor na svět kolem sebe, který vyjadřuje prostřednictvím kresby, vyprávění a hry.
 • Školní zralost – jsou dána kritéria, která musí dítě před vstupem do školy zvládnout. Jedním z kritérií je schopnost souvislého vyjadřování, dostatečná pasivní i aktivní slovní zásoba, porozumění řeči a správná výslovnost.

 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

 

Charakteristika projektu

            Multikulturní výchova v mateřské škole představuje "mnoho kulturní" výchovu, která akceptuje kultury všech národností dětí, které jsou ve třídě. Je velice důležité začínat s multikulturní výchovou již v předškolním věku, protože děti kolem tří let nemají ještě předsudky, neuvědomují si své rozdíly. Proto projekt multikulturní výchovy zařazujeme i do naší mateřské školy. Jde nám o to, aby si děti postupně osvojily postoje, které získávají nápodobou starších dětí a dospělých. Vhodnou motivací a kladnými příklady, vytvářely přátelské a kamarádské vztahy mezi dětmi a došlo tak k vytvoření základů kladných postojů na celý život.

            Postupná proměna české společnosti směrem k heterogennímu celku mění i náš vzdělávací systém. Naše mateřská škola se otevírá nejen novým výchovně-vzdělávacím trendům, metodám a přístupům, ale i ke svému okolí a společnosti jako takové. Díky požadavku rovnosti, přístupnosti a slušnosti navštěvuje Mateřskou školu V Plané nad Lužnicí čím dál více dětí, které bychom dříve ve školce potkali jen výjimečně. Jedná se o děti s odlišným jazykovým a kulturním původem.

Naším hlavním cílem není zdůrazňování odlišností, ale naopak právě hledání společného, lidského a zároveň hledání odlišností na úrovni vlastního individua.

 

Legislativní vymezení:                      

Cizinci a jejich přístupem ke vzdělávání se zabývá § 20 školského zákona, zatímco jejich pobyt na území ČR upravují zákony o pobytu cizinců, zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně. Přístup k cizincům v oblasti vzdělávání nově upravuje také novelizovaná vyhláška č.147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, která vstoupila v platnost v září 2011. Procesu začlenění všech dětí do všech typů běžných škol se říká inkluze. Začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem, se označuje zkratkou OMJ.

ZDRAVÁ ABECEDA

 

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 JE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAPOJENA DO PROGRAMU ZDRAVÁ ABECEDA.

Charakteristika projektu

Hlavním cílem programu Zdravá abeceda je prevence nadváhy a obezity, která je zároveň prevencí všech dalších civilizačních chorob.

Cílem projektu je vybavit děti kompetencemi pro zdravé rozhodování v oblastech, které ovlivňují jejich dlouhodobé zdraví.

Pojem kompetence chápeme jako připravenost k řízení vlastní životosprávy, která má tři složky:

 • Chci (děti mají vnitřní motivaci pro zdravé rozhodování)
 • Umím (děti mají potřebné znalosti a dovednosti)
 • Mohu (děti žijí v prostředí (nebo, lépe, jej spoluvytváří), které jim umožňuje realizovat zdravou volbu)

Jak vedeme děti ke zdravému životnímu stylu?

Od UDÁLOSTÍ v mateřské škole vedeme děti přes PROŽITEK pomocí připravených scénářů, pomůcek a her k POROZUMĚNÍ vlastním potřebám tak, aby ony samy přijaly ODPOVĚDNOST za své rozhodování.

Hlavní domény zdravého životního stylu v programu Zdravá abeceda:

 • POHYB
 • VÝŽIVA
 • VNITŘNÍ POHODA (PSYCHOHYGIENA)
 • ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ