Keramika

Charakteristika

Keramika je určena pro předškolní děti. V každé hodině děti vytvářejí různé plošné a prostorové výrobky z keramické hlíny. Při práci získávají manuální zručnost, rozvíjejí svou fantazii a estetické cítění. Keramika probíhá 1x za 14 dnů ve čtvrtek, ve dvou skupinách.

 

Cíle a záměry

- Budeme zdokonalovat dovednosti v oblasti jemné motoriky

- Budeme si osvojovat věku přiměřené praktické dovednosti

- Budeme rozvíjet tvořivost dětí

- Budeme vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podporovat a rozvíjet  zájem o učení

- Budeme u dětí rozvíjet schopnost sebeovládání

- Budeme rozvíjet poznatky, schopnosti, dovednosti umožnující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

- Budeme se seznamovat se světem lidí, kultury a umění

- Budeme rozvíjet společenský a estetický vkus dětí

 

Očekávané výstupy

- Seznámit se s novým materiálem

- Vnímat a rozlišovat pomocí smyslů

- Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností a technik

- Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

- Všímat si změn v nejbližším okolí

- Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku

- Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

- Zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály

- Těšit se z příjemných zážitků, kulturních krás a setkávat se s  uměním

- Zachytit a vyjádřit své prožitky výtvarně

- Vnímat umělecké a kulturní podněty a hodnotit svoje zážitky

 

Činnosti pracovní techniky

 

  1. Prvotní seznámení s materiálem – mačkání, hlazení, otiskování, koulení a válení....otisky ruky, předmětů, přírodnin a materiálů

 

  1. Tvoření z koule – tvarování pevnou dlaní na podložce nebo mezi zpevněnými dlaněmi – miska, talířek, placka, tácek...

 

  1. Tvoření z válečku – vytahování – ovoce, zelenina, had, myš, zahradní kolík

 

  1. Šnůřková technika – tvorba přikládáním hliněných šňůrek k sobě – nádoby, postavy, misky, hrnečky, košík, šnek

 

  1. Válení – vytváření z plátu – plošné tvary – vykrajování, vyřezávání, rytí – kachle, girlandy, ryté obrázky, šperky, závěsné ozdoby, ozdoby na špejle

 

  1. Vykrajování z plátu – prostorová tvorba, stáčení, slepování vykrojeného tvaru – hrneček, zvonek....

 

  1. Tvorba postav -    přidáváním materiálu, odebíráním materiálu, z jednoho kusu                                 

 

  1. Tvoření pomocí nástrojů– vpichování, vyřezávání, odřezávání, vydlabávání a nejrůznější

    perforace hmoty

 

Absolvování kurzů

Kurz keramiky

Hrátky s hlínou

Inspiromat

Užitá tvorba pro děti

Výtvarný ateliér s využitím prvků arteterapie - modelování

Výtvarný projev jako zdroj poznání, kultivace a podpory vývoje dítěte

Dny inspirací pro MŠ

Esteticko – výchovné disciplíny integrované v předškolním vzdělávání

Výtvarné projekty v MŠ

Inspirativní náměty ve VV a v praktických činnostech

 

Vedoucí:      paní učitelka Marie Kolářová, MgA. Daniela Šůnová,  asistentka Angela Jandová