Jóga pro děti - sportovní hry

Charakteristika:

Program doplňkové činnosti „dětská jóga“ je svým obsahem přizpůsobena dětem ve věku       4–6 let. Dochází sem 15 dětí pod vedení Kateřiny Burgstallerové. Cvičení probíhá vždy jednou za čtrnáct dní v prostorách mateřské školy ve třídě U Rákosníčka. Děti cvičí na předem připraveném prostoru, ve vyvětrané místnosti, na koberci a cvičební podložce.  Ke cvičení potřebují děti vhodné oblečení.  

V každém cvičebním celku se zabýváme tématem motivovaným pohádkou, výtvarnou činností k danému tématu a zajímavou pohybovou hrou, vždy se také společně zamyslíme nad tím, co z příběhu plyne za poučení.  Pohádku prostupují jednotlivé asány. Cvičení jógy umožňuje vyjádřit spontánní radost z pohybu, dodá dětem dobrou náladu a naučí je, jak se zklidnit nebo naopak získat energii. Po každém cvičení přemýšlíme nad tím, jaké poučení si můžeme z příběhu odnést a vyrobíme si společně výrobek, namalujeme obrázek, který nám pohádku bude připomínat. Při cvičení si děti protáhnou tělo, naučí se různé pozice, díky kterým zvládnou vlastní soustředění, najdou způsob jak se zklidnit nebo naopak získat novou energii, možnost vyjádřit spontánní radost z pohybu. Díky cvičení udržují v rovnováze všechny životní funkce a napomáhají ke správnému držení těla a celkové posílení organismu. Praktikování jógy přináší sebepoznání, lépe potom porozumíme svým vnitřním funkcím a snadněji přijímáme svět kolem nás. Chápeme, co znamená porozumění, soucit, láska, a učíme se je využít v každodenním životě. Všechna cvičení jógy se provádějí uvolněně, nepříjemné napětí či bolest do cvičení nepatří. Jednotlivé asány vždy názorně předvádíme a motivujeme děti k pohybu slovy související s pohádkou. Dbáme na správné provádění jednotlivých cviků a na správný způsob cvičení. Po cvičení děti vždy odpočívají v relaxační pozici s doprovodem relaxační hudby nebo doprovodem slovním. Při cvičení dbáme na bezpečnost a zdraví dětí.

Záměry:

 • Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním dětem, sociální soudržnost
 • Posilovat vytrvalost, obratnost a koordinaci pohybu dětí
 • Rozšiřovat poznatky o přírodě a životním prostředí
 • Dělat radost sobě i druhým
 • Vytvářet zdravé životní návyky, zdravý životní styl
 • Podpoříme aktivitu dětí a radost z toho, co samo dokázalo
 • Budeme podporovat prosociální chování ve vztahu k druhým lidem a celé společnosti
 • Pomocí příběhů povedeme děti k tomu, aby si uvědomily, že za svá jednání nesou odpovědnost důsledky
 • Dovedeme je ke stanovisku, že všichni lidé jsou si rovni, a to bez ohledu na to, že se něčím odlišují (tělesně, zdravotně, jazykově)
 • Naučíme děti rozlišovat, co zdraví prospívá a co škodí
 • Maximálně budeme podporovat vytváření kladného vztahu k přírodě a jejím zákonitostem
 • Vhodnou motivací podpořit děti k aktivitám všímání si dějů a jevů kolem sebe, jejich porozumění, vyjádření svých pocitů
 • Podpoříme fantazii dětí, kreativitu a tvořivost
 • Budeme posilovat prosociální chování funkcí

 

 Očekávané výstupy:

 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit je pokynu
 • Postupovat podle pokynů a instrukcí
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Respektovat předem vyjasněná pravidla
 • Rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí
 • Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Pochopit, že každý má ve společenství své místo
 • Zachovávat správné držení těla
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb s hudbou
 • Koordinovat lokomoci a další pohyby těla
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý

 

Vzdělávací nabídka:

 • Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační)
 • Činnosti zaměřené k poznávání vlastního těla a jeho částí
 • Komentování zážitků a aktivit
 • Sociální a interakční hry
 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů na místě)
 • Prosociální hry
 • Hry podporující spolupráci
 • Hudebně-pohybové hry
 • Aktivity podporující uvědomění si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství)

 

Jméno pedagoga:

Romana Kinclová, absolventka kurzů:

Jóga pro děti I, II, II a kurzu Jógové sestavy pro děti pod vedením známé cvičitelky jógy Síty Rojové